سری memoria

سریmemoria صندلی تشک دار ،  در 4 مدل قابل ارائه می باشد

صندلی تشک دار با پشتی بلند که به عنوان صندلی مدیریتی شناخته میشود مدل : 7330

صندلی تشک دار با پشتی کوتاه که به عنوان صندلی کارمندی شناخته میشود مدل : 7230

صندلی تشک دار با پشتی کوتاه که به عنوان صندلی کنفرانسی شناخته میشود مدل : 7130

صندلی تشک دار با پشتی بلند که به عنوان صندلی کنفرانسی شناخته میشود مدل : 7430

در حال نمایش 4 نتیجه