صندلی کنفرانسی کد 5135

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچه صندلی کنفرانسی مدل 5135 "برنده جایزه ی مسابقه ی استاندارد"  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه…

صندلی کارمندی کد 2220

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کارمندی مدل 2220  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی کانتر کد 2250

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کانتر مدل 2250 طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی انتظار کد 7810

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی انتظار مدل 7810 طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی کنفرانسی کد 2120

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کنفرانسی مدل 2110  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی کارمندی کد 2210

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کارمندی مدل 2210  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی کنفرانسی کد6130

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کنفرانسی مدل 6130 طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی کارمندی 6230

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کارمندی مدل 6230  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…

صندلی مدیریتی6330

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیتهتور مجازی صندلی مدیریتی مدل 6330  طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی بهره گیری از آبکاری کروم برای قسمت های…

صندلی کنفرانسی کد2110

مشخصات محصولابعاد و اندازهکالیته چرم و پارچهتور مجازی صندلی کنفرانسی مدل 2110 طراحی زیبا و مدرن بر مبنای اصول صندلی ارگونومی و راحتی کمر و شانه ها  نشیمن و پشتی فلزی یک تکه فولادی و چوب شکل دهی شده در قالب پرس گرم برای استقامت بیشتر قابل ارائه با رویه چرمی و پارچه ای بهره…